מסמכים לקבלת משכנתא

Share Button

מסמכים הנדרשים לבקשת הלוואת משכנתא חדשה:

  • צילום תעודת זהות של הלווים (כולל ספח פרטים אישיים) 
  • צילום תעודת עולה (כל הדפים)
  • תעודת זכאות (לזכאים)
  • לווה / ערב שכיר: 3 – 5 תלושי משכורת אחרונים
  • לווה / ערב עצמאי: אישור רואה חשבון והעתק שומת מס הכנסה שנה אחרונה
  • תדפיסי חשבון בנק מקוריים משלושה חודשים אחרונים (של כל הלווים)
  • אישור על הכנסה ממקורות אחרים כגון: שכר דירה, ביטוח לאומי וכו’ – אם רלוונטי
  • צילום חוזה רכישה
  • נסח רישום מקרקעין עדכני (מהטאבו) או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל, ו/או אישור זכויות מחברה   קבלנית (שהוגדרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כגורם משכן) + הסכם חכירה מול המינהל (כאשר הנכס אינו רשום בטאבו)

ייתכן וידרשו מסמכים נוספים לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס